• Strona główna        • O firmie       • Skontaktuj się nami
Regulamin
 
Warunki świadczenia  pomocy w usługach logistycznych w obrocie międzynarodowym przez firmę Ixprom System Logistyk za pośrednictwem transportowym firmy  UPS i innych spedytorów transportowych .

 1. POSTANOWIENIA
 2. Firma  Ixprom System Logistyk , z siedzibą w Wadowicach ul. Lwowska 62/10, NIP 944-149-62-07,

  Ø  Regon 070925232

   

  Ø  Urząd Miasta Wadowice wpis nr SO-5655/98

   

  zwana dalej ISL, wykonuje pomoc w usługach logistycznych  i kurierskich w obrocie międzynarodowym dla przedsiębiorstw oraz osób prawnych nie będącymi przedsiębiorcami zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ.
  1. Warunki stanowią integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy ISL a ZLECENIODAWCĄ. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest aktualnie stosowane przez ISL - Pokwitowanie przesyłki.
   1. Zleceniodawca przekazując ISL przesyłkę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszych warunków, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c., Prawa Przewozowego, Prawa Celnego lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
   2. Zleceniodawca podpisując list przewozowy, lub przesyłając drogą elektroniczną zlecenie zamówienia kuriera,  potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy.
   3. ISL gwarantuje doręczenie przesyłki w zakresie zgodnym z listem przewozowym i obowiązującym cennikiem.
 3.  WARUNKI
  1. Zleceniodawca zapewnia , że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w zleceniu oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia i ubytku.
  2. Adresowanie przesyłek wykonuje wyłącznie ISL na podstawie danych przekazanych przez Zleceniodawcę i przesyła etykietkę  na paczkę wraz z Pokwitowaniem na adres mailowy Zleceniodawcy. 
  3. Opakowanie powinno być:
   • czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
   • zabezpieczone w sposób skuteczny (taśma samoprzylepna
   • odpowiednio wytrzymałe w stosunku do zawartości.
   • uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.
   • ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek.
  4. Cenę za paczkę ustala się na podstawie wagi gabarytowej lub wagi rzeczywistej w zależności która waga jest wyższa dla usługi Standard i zawsze obowiazuje waga wyższa. Wagę gabarytową oblicza się wg. Wzoru : długość cm x wysokość cm. x szerokość cm dzielone przez 5000 .
  5. Paczki sortowalne waga do 31 kg w  oraz obwód paczki ( suma : szerokość x 2 + wysokość x 2 + najdłuższy bok ) nie może przekraczać 300cm .
  6. Paczki niesortowalne powyżej 31 kg do 70 kg i objętości do 419 cm , i boku ponad 100 cm dopłata dodatkowa za ponad gabaryty.
  7. Waga paczki max 70 kg, wraz z opakowaniem.
  8. Max długość przesyłki 270 cm (np. role, dywany, ale nie przekraczając obwód 419 cm )
  9. Nie ma ograniczeń co do wysyłki w kg i co do ilości paczek do jednego odbiorcy ale wtedy obowiązuje cennik za tak zwane wielo paczki .
  10. Zgłoszenia o przesyłce na dany dzień przyjmujemy do godz. 10.00 tylko w miastach wojewódzkich wraz z przesłaniem  mailem dowodu przelewu ,  zgłoszenia drogą elektroniczną do godz. 20.00 przesyłki  powinny być odebrane i wysyłane na następny dzień roboczy. Brak potwierdzenia wpłaty oznacza opóżnienie w odbiorze.
  11. Odbiór paczek może nastąpić w siedzibie zleceniodawcy przez kuriera w godz. od 09.00 do 20.00 w zależności od siedziby nadawcy ( ograniczenia czasowe w róznych rejonach )  
  12. Brak możliwości samodzielnego wydruku dokumentów na paczkę uniemożliwia określenie trzy godzinnego przedziału czasu odbioru paczki przez kuriera UPS . ( opcja z dodatkową opłatą wg cennika.

  13. Kurier UPS będzie miał ze sobą dokumenty na paczkę , paczka będzie odebrana od nadawcy w godzinach miedzy 9.00 – 17.00  ( opcja z dodatkową opłatą )

  14. Paczki w usłudze UPS STANDARD czas dostawy nie jest gwarantowany i może się wydłużyć. Paczki są dostarczane o różnych porach między 8.00 a 19.00 do domów prywatnych a do firm do końca dnia roboczego. Nie ma sprecyzowanego dostarczania przesyłek we wskazanych przedziałach czasowych. Za dni wolne, świetą państwowe i kościelne w karajach Europy,  które mogą  spowodować czas wydłuzenia  przewozu przesyłki nie odpowiadamy. Nadawca powinien wiedzieć o dniach wolnych ustawowo danego kraju do jakiego przeznaczona jest przesyłka. Obliczanie czasu transportu pod linkiem https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=pl_PL&WT.svl=PNRO_L1

  15. Kurier UPS nie ma obowiązku kontaktowania się z odbiorcą w momencie , kiedy odbiorca jest nieobecny pod wskazanym na Dowodzie Nadania adresem. Kurier podejmuje  próby doręczenia  przez kolejne trzy dni robocze  za każdym razem pozostawiając awizo, na którym widnieje numer przesyłki oraz telefon do Biuro Obsługi Klienta. Numer telefonu odbiorcy wykorzystywany jest wtedy, kiedy np. adres doręczenia jest błędny lub niekompletny. W takiej sytuacji przesyłka jest traktowana jako niemożliwa do doręczenia i zgodnie z procedurą UPS podejmuje wszelkie kroki, w celu zidentyfikowania odbiorcy. Zgodnie z powyższym numer telefonu okazuje sie niezbędny w sytuacji, kiedy kurier próbuje ustalić prawidłowy adres doręczenia
 4. TOWARY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU
  1.          Odmawia sę zawarcia umowy i odstąpienia od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary:
   1. których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa lub umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, w których stroną jest Polska.
   2. niebezpieczne lub szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję.
   3. przewożone pod plombą celną
   4. organy i szczątki ludzkie, zwierzęce lub zwłoki.
   5. żywe zwierzęta lub rośliny , skóry zwierząt (niedomowych
   6. narkotyki, papierosy, alkohol.
   7. kamienie, metale szlachetne, papiery wartościowe, biżuteria i zegarki do wartości ponad 500$ oprócz sztucznej , certyfikaty, waluty, dzieła sztuki i antyki.
   8. objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony, oraz ustawa zastrzega wyłączność wykonywania określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U.03,130,1188).
   9. żywność ( można tylko żywność suchą , ktora  musi być pakowana hermetycznie!
   10. towary łatwo psujące się
   11. rzeczy osobiste ,ktore są w posiadaniu nadawcy od co najmniej 6 miesięcy
   12. dokumenty osobiste i firmowe  ( z wyjątkiem wysyłek do USA);
   13. bagaż pozostawiony bez opieki
  2. W uzasadnionych okolicznościach ISL może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości (ograniczenia wg pkt1)
   1. W momencie stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę punktu 1, przesyłka nie bedzie przyjęta  a w trakcie trwania transportu , przesyłka podlega przepisom prawa kraju i  prawa celnego w kraju w którym została zatrzymana .
   2. Ixprom System Logistyk może zażądać odszkodowań na zasadach ogólnych.
  3. ISL ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:
   1. przesyłka jest niewłaściwie zabezpieczona przez Zleceniodcę.
   2. stwierdzono, że deklaracja na zleceniu lub liście przewozowym jest nie zgodna ze stanem faktycznym.
   3. niemożliwe jest wykonanie usługi z uwagi na działanie sił wyższych lub klęski żywiołowej.
   4. Przesyłki wewnątrzunijne nie podlegają odprawie celnej. Jednak zgodnie z Ogólnymi Warunkami , przesyłka może zostać zatrzymana na każdym etapie drogi w celu sprawdzenia jej zawartosci. Moze równiez zostac zatrzymana przez instytucje rzadowe, jesli bedzie podejrzenie co do zawartosci.

 

      IV        OPŁATA ZA USŁUGĘ

  1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, lub umowa zawarta pomiędzy ISL i Zleceniodawcą.
  2. Należność za przesyłkę powinna być wnoszona gotówką w siedzibie ISL w momencie nadania przesyłki lub przelewem 1dzień przed planowanym terminem wysyłki na konto w Alior Bank Wadowice podane na naszej stronie .  Po zatwierdzeniu należności na naszym koncie lub przesłaniu potwierdzenia drogą elektroniczną lub faksem  dopiero wtedy przesyłka zostaje odebrana u Zleceniodawcy.
  3. Kwitowanie odbioru gotówki przez ISL następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umowa
  4. Na życzenie Zleceniodawcy ISL wystawia fakturę VAT.
  5. ISL zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących ISL wobec klienta bez względu na tytuł.
  6. Zleceniodawca ma obowiązek i prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.
  7. W przypadku stwierdzenia na terminalach przeładunkowych nieprawidłowej wagi przesyłki ( zaniżonej przez Zleceniodawcę nieświadomie lub swiadomie ) przesyłka może być natychmiast wstrzymana do momentu uregulowania dodatkowych należności lub nalezności zostaną uregulwane przez nadawce w pózniejszym terminie wraz z odsetkami .
  8. Wysłanie przesyłki na etykiecie juz wczesniej wysłanej paczki  lub na  etykiecie anulowanej to koszt wg. cennika + 150 zl opłaty dodatkowej .
  9. Za  błędnie podany adres odbiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca przesyłki ponosi dodatkowe koszty dopłata 26,00 PLN.
  10.  Paczki o masie większej niż 150 funtów (70kg) lub o długości przekraczającej 108 cali ( 270cm) lub których suma długości  i obwodu przekracza  419cm) nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w transporcie i systemie małych paczek , to naliczona zostanie dodatkowa opłata. Dopłata dodatkowa wyniesie 150 zł lub paczka zostanie zwrócona 

  11. Paczki zagraniczne za pobraniem

   Firma podejmie próbę odebrania kwoty widocznej na etykietce C.O.D. (płatności przy odbiorze) lub etykiecie paczki, a następnie prześle płatność na konto nadawcy w PLN wg. tygodniowego średniego kursu NBP.

   C.O.D. pobranie przez kuriera kwoty Opłata wynosi 1,5% pobranej wartości towarów, lecz niemniej niż 90.00 PLN . Jeśli Firma  po trzech próbach nie będzie mogła odebrać płatności, paczka zostanie zwrócona.

   Przewidywany termin zwrotu pobrań w przypadku paczek   - 8 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki. Jeżeli Firma  po trzech próbach nie będzie mogła odebrać płatności, paczka zostanie zwrócona na koszt Nadawcy.

    

  12. Kurierzy odbierają paczki z domu nadawcy i dostarczają do domu odbiorcy bez dodatkowych opłat.

 

V.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGĘ

  1. odpowiedzialność wg. Prawa Przewozowego art 65 i 66.
  2. ISL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki a także za zwłokę w jej dostarczeniu na zasadach określonych w przepisach prawa przewozowego, rozdz. 7  art. 65 i 66 .
  3. Zasady i granice odpowiedzialności ISL z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w tym procedura ustalania i wysokość przysługującego odszkodowania, ustala się zgodnie z przepisami Ustawy o prawie przewozowym, a w sprawach w niej nieuregulowanych w przepisach k.c.
  4. Każda paczka wysłana pojedynczo lub wysłany wielopak  w cenie transportu jest ubezpieczony do równowartości kwoty 100 Dolarów USA lub limit w kwocie stanowiacej iloczyn pełnych kilogramów przesyłki i równowartość w złotych polskich kwoty 8,33 SDR.  Przesyłka może być ubezpieczona dodatkowo przez Zleceniodawcę w wysokości 1.5 % wartości przesyłki lecz nie mniej niż 50,00 PLN .
  5. Dokumenty wysłane   nie podlegają ubezpieczeniu, gdyż nie posiadają wartości handlowej i nie można ustalić ich wartości.

  6. Wysyłka do krajów spoza UE do paczki musi być dołączona faktura proforma dla kraju urzędu celnego a do paczek z towarem handlowym Faktura VAT + dodatkowo Karta Odprawy Celenej  .

  7. Ewentualne koszty celno-podatkowe do krajów z poza UE ponosi odbiorca przesyłki.

VI.         ZWROTY

             W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera dostarczenie paczki było niemożliwe  po trzech  próbach dostarczenia przesyłka pozostaje przez okres do 5 dniu w magazynach UPS do momentu osobistego odbioru przez odbiorce.           Odmowy przyjęcia przesyłki , paczka zostaje zwrócona do magazynu ISL lub nadawcy na koszt nadawcy. 
  1. Zleceniodawca zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej do siedziby ISL.
  2. Klient jest zobowiązany przesłać informację dotyczącą paczki zwrotnej w ciągu 48h. Przez ten okres nie będzie naliczana opłata za magazynowanie paczki.
  3. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od tego momentu Klient nie odbierze towaru lub nie zleci ponownej wysyłki, towar zostanie zutylizowany na koszt Nadawcy lub przekazany na cele społeczne.
  4. Koszt magazynowania paczek zwrotnych (po upływie 48h od momentu poinformowania klienta o tym fakcie) wynosi 3 PLN netto/dzień.
  5. Paczki o wadze przekraczajacej 70 kg lub o dlugosci przekraczajacej 270 cm, lub paczki, których suma dlugosci i obwodu [(2 x szerokosc) + (2 x wysokosc)] przekracza 419 cm, nie beda przyjmowane do transportu. Jesli paczka taka zostanie odebrana przez kuriera i znajdzie sie w systemie malych paczek , to naliczona zostanie dodatkowa oplata. Paczki, których suma dlugosci i obwodu przekracza 419 cm beda podlegac równiez oplacie dodatkowej od duzej paczki.Oprócz standardowych kosztów wysylki naliczona zostanie kwota 170 PLN za każdą paczke." Taka Paczka może byc też zwrócona do nadawcy. Zwrotów kosztów za zapłacony transport może być zwrócony ale będzie  skorygowany do wysokości podwójnej kwoty przewożnego odpowiadającego krajowej usłudze.  Zwróconą przesyłkę nadawca może przepakować wg. instrukcji pakowania i cennika  i wysłać jeszcze raz za opłatą wg cennika .
  6. W przypadku rezygnacji z usługi  a wpłaceniu kwoty na konto, pieniądze zostaną zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w kwocie zapłaconej sumy pomniejszonej o koszty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Natomiast koszty odesłania (zwrotu) paczki  obciążają Klienta.

VII.       REKLAMACJE

  W ciągu 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@paczki-europa.pl UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą
  1. Stosuje sie przepisy Prawo Przewozowe art. 76 , Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, chyba że,

   1) szkodę stwierdzono protokolarnie ,w niektórych krajach inspekcja jest przeprowadzana bez sporządzenia protokołu szkody, w związku z tym podpis obu stron nie jest wymagany.
   2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
   3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
   4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

    
  2.  par. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. "
  3.  par. 6 ust. 2 Rozporządzenia:

   " Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1-4, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji."
  4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty należności zgodnie z cennikiem lub umową.
  5. Reklamację uważa się za zakończoną w momencie odmowy uznania reklamacji przez ISL lub niezapłaceniu dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.

VIII.      POSTANOWIENIA

  1. Obowiązujące treści Warunków i Cennika wraz z każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie ISL, a także w Internecie na naszej stronie www.
  2. Wszelkie spory wynikające z Warunków i umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
  3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami świadczenia usług przed przekazaniem przesyłki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Od 25-12-2014 roku Obowiązuje ustawa o nazwie: ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
  4. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nadawce zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
  5. Dane przetwarzane są tylko w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych jak i danych odbiorcy w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy zlecenia . Podanie danych osobowych nadawcy i odbiorcy przez zleceniodawce oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zlecenia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych co da możliwość ścigania żartownisiów. Klient Sklepu zawsze może żądać zmiany danych, usunięcia ich oraz kontroli danych. Administratorem danych jest  firma Ixprom System Logistyk w Wadowicach  ( rozdział II oraz rozdział  XX  Regulaminu )
  7. Dane osobowe naszych Klientów są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w prowadzeniu naszej działalności gospodarczej czyli , księgowość, przewożnik

  8. Nie odsprzedajemy i nie przekazujemy niczyich danych osobowych osobom trzecim.

 

    IX.          Ogólne Warunki Świadczenia Usług UPS

 1. Jest to wersja Przewodnika aktualna w dniu jego publikacji. Najnowszą wersję, zawsze obowiązującą dla nowych przesyłek, można znaleźć na stronie
  http://www.ups.com/ lub uzyskać w biurze UPS.

 2. 1. Wstęp
  A. Niniejsze ogólne warunki („warunki”) określają zasady, na jakich UPS będzie świadczył opisane w ust. 2 Usługi międzynarodowe lub krajowe. Postanowienia niniejszych warunków są uzupełniane postanowieniami obowiązującego Cennika
  i przewodnika po usługach („Przewodnik”). Przewodnik zawiera istotne informacje szczegółowe na temat usług świadczonych przez UPS, z którymi nadawca powinien się zapoznać i które stanowią element umowy pomiędzy UPS a nadawcą.
  B. Termin „UPS” oznacza UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  C. Dla celów niniejszych warunków termin „Konwencja Warszawska” oznacza: (i) Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
  lub (ii) powyższą Konwencję zmienioną jakimkolwiek protokołem lub konwencją uzupełniającą lub (iii) Konwencję Montrealską 1999, którakolwiek znajduje zastosowanie. Termin „Konwencja CMR” oznacza Konwencję o umowie
  międzynarodowego transportu drogowego towarów podpisaną w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
  D. Przesyłka może być przesyłana przez takie miejsca tranzytowe, jakie UPS uzna za odpowiednie. UPS może powierzać podwykonawcom świadczenie usług, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie niniejsze warunki.
  Z zachowaniem postanowień niniejszych warunków UPS jest odpowiedzialny za straty, szkody lub opóźnienie paczek spowodowane przez podwykonawców UPS.
  E. W niniejszych warunkach termin „Dowód Nadania” oznacza jeden dowód nadania UPS. Wszystkie paczki objęte jednym dowodem nadania będą uznawane za jedną przesyłkę. Termin „przesyłka” oznacza jedną lub więcej
  paczek, nadanych w tym samym czasie przez jednego nadawcę do tego samego odbiorcy w ramach tego samego rodzaju Usług. Jeżeli UPS nie wystawi odrębnego dokumentu spedycyjnego, Dowód Nadania stanowi również
  dokument spedycyjny.
  F. Równowartość w złotych polskich kwot, które zostały wyrażone w niniejszych warunkach w walutach obcych lub w SDR-ach, zostanie obliczona zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu
  odbioru paczki przez UPS, a w razie braku takiego kursu wymiany w tym dniu, na podstawie kursu wymiany obowiązującego w ostatnim, najbliższym dniu przed dniem odbioru paczki przez UPS. SDR są jednostkami rozliczeniowymi
  przyjętymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
  2. Przedmiot Usług
  O ile nie uzgodniono, że będą świadczone inne usługi, usługi świadczone przez UPS ograniczają się do Usług. „Usługi” należy rozumieć jako odbiór, organizację przewozu włącznie ze zleceniem przewozu wykonywanego przez osobę trzecią,
  dokonanie odprawy celnej przesyłek międzynarodowych, dostarczenie przesyłek do przewoźnika w Polsce jak również dostarczenie przesyłek. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że dla celów przewozu przesyłki zostaną połączone z przesyłkami
  innych nadawców oraz, że UPS nie może nadzorować przepływu poszczególnych przesyłek przekazywanych do i wysyłanych z wszystkich centrów obsługi przesyłek.
 3. UPS nie jest ani operatorem ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług, wedle swojego wyłącznego uznania, w odniesieniu do paczek przekazanych mu w celu wykonania Usług.
 4. 3. Warunki Świadczenia Usług
  Niniejszy ustęp zawiera informacje dotyczące różnych ograniczeń i warunków, które mają zastosowanie do Usług świadczonych przez UPS. Zawiera on również informacje o konsekwencjach zgłoszenia przez nadawcę przesyłek nie spełniających
  takich wymogów i ograniczeń.
 5. 3.1 Ograniczenia i wymagania dotyczące Usług
  Paczki będące przedmiotem Usług muszą spełniać ograniczenia przewidziane w ppkt. (i) – (iv) poniżej.
 6. (i) Paczki z wyłączeniem doręczanych tego samego dnia oraz palet nie mogą ważyć więcej niż 70 kg ani nie mogą być dłuższe niż 270 cm, a długość i obwód paczki łącznie nie mogą przekraczać 330 cm. W celu uzyskania szczegółowych
  informacji i informacji o ograniczeniach w odniesieniu do palet oraz przesyłek doręczanych tego samego dnia, prosimy zapoznać się z Przewodnikiem.
  (ii) Wartość żadnej paczki nie może przekraczać równowartości w złotych polskich 50.000 USD. Ponadto, wartość biżuterii i zegarków, poza sztuczną biżuterią i sztucznymi zegarkami, w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości
  500 USD w złotych polskich.
  (iii) Paczki nie mogą zawierać żadnych zakazanych towarów wymienionych w Przewodniku, a w szczególności: towarów o niezwykłej wartości (takich jak dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto lub
  srebro), pieniędzy lub przenaszalnych instrumentów (takich jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przedpłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe), broni palnej, a także towarów niebezpiecznych.
  (iv) Paczki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone
  przez UPS lub innego przewoźnika, lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa.
  Nadawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Dowodzie Nadania oraz za zapewnienie, że wszystkie paczki zawierają odpowiednie informacje adresowe nadawcy i odbiorcy paczki oraz, że są one
  odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które (w każdym przypadku) mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełnienia wymogów
  określonych w Przewodniku oraz we właściwych przepisach prawa. Jeżeli na Dowodzie Nadania lub w innej dokumentacji UPS dotyczącej Usług nie został wyraźnie wybrany inny rodzaj Usług, przesyłki będą podlegały Usłudze Express
  (jeżeli jest ona dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia) i wszystkie należne opłaty będą obliczane odpowiednio.
 7. Nadawca zapewnia, że wszystkie paczki przekazane w celu wykonania Usług na podstawie niniejszych warunków spełniają ograniczenia określone w ppkt. (i) – (iv) powyżej i zostały przygotowane w bezpiecznym miejscu przez nadawcę
  (w przypadku, gdy jest nim osoba fizyczna) albo przez zaufany personel zatrudniony przez nadawcę i podlegały ochronie przed nieupoważnioną ingerencją podczas przygotowywania, przechowywania i transportu do UPS. UPS polega na
  tym zapewnieniu przyjmując każdą paczkę w celu świadczenia Usług na podstawie niniejszych warunków. Wszelkie inne paczki wyłączone są z zakresu świadczonych Usług.
 8. 3.2 Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. UPS nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.
  3.3 Odmowa oraz zawieszenie wykonywania Usług
  (i) W przypadku, gdy UPS uzyska informację, że jakakolwiek paczka nie spełnia jakiegokolwiek z powyżej określonych ograniczeń lub wymogów lub, że kwota pobierana gotówką przy dostarczeniu (COD) określona w Dowodzie Nadania
  COD przekracza kwotę określoną w ust. 8, UPS może odmówić świadczenia Usług w odniesieniu do takiej paczki (lub przesyłki, której stanowi ona część), a jeżeli Usługi są już wykonywane, UPS może zawiesić wykonywanie Usług
  i zatrzymać paczkę lub przesyłkę do dyspozycji nadawcy, chyba że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
  (ii) UPS może również zawiesić wykonywanie Usług jeżeli nie jest w stanie dokonać dostawy za trzecią próbą, jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia, jeżeli UPS nie jest w stanie dokonać dostawy ponieważ został podany nieprawidłowy
  adres (po podjęciu wszelkich rozsądnych działań w celu ustalenia poprawnego adresu) lub jeżeli poprawny adres znajduje się w innym państwie niż państwo określone na paczce lub w Dowodzie Nadania, lub jeżeli nie może pobrać
  kwoty należnej od odbiorcy w momencie dostarczenia, chyba że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
  (iii) Jeżeli UPS ma prawo zawiesić świadczenie Usług dotyczących paczki lub przesyłki, UPS ma również prawo zwrócić przesyłkę nadawcy albo oddać ją na przechowanie na koszt i ryzyko nadawcy po dołożeniu starań w celu
  skontaktowania się z nadawcą.
  3.4 Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez UPS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie UPS może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw UPS,
  z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w pkt. 3.1 powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania Usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez UPS lub
  przewoźnika, zgodnego z niniejszym pkt. 3. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami handlowymi UPS.
  3.5 W przypadku przekazania UPS przez nadawcę paczki, która nie spełnia któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w ust. 3.1 powyżej bez wyraźnej na to zgody UPS wyrażonej na piśmie, UPS nie będzie odpowiedzialny za
  jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich przyczyny lub tytułu, jakie nadawca może ponieść w związku ze świadczeniem przez UPS Usług w odniesieniu do takiej paczki (niezależnie od tego, czy niespełnienie któregokolwiek z ograniczeń lub
  wymogów spowodowało lub przyczyniło się do powstania tej szkody oraz niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań ze strony UPS, z wyjątkiem działania z winy umyślnej, jak również niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań pracowników,
  wykonawców lub przedstawicieli UPS, włącznie z działaniem z winy umyślnej) a, jeżeli UPS zawiesi świadczenie Usług z przyczyn określonych w niniejszych warunkach, nadawcy nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu
  wynagrodzenia za Usługi, które zapłacił. UPS jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wspomnianego niespełnienia któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w ust. 3.1 powyżej.
  3.6 Jeżeli, w przypadku zawieszenia wykonywania Usług na podstawie niniejszych postanowień, UPS nie będzie w stanie uzyskać w rozsądnym czasie instrukcji nadawcy co do dalszego postępowania z paczką lub przesyłką ani zidentyfikować
  nadawcy lub innej osoby uprawnionej do towarów (w celu ustalenia takich osób konieczne może być otwarcie paczki lub przesyłki), UPS będzie upoważniony do zniszczenia lub sprzedaży takiej paczki lub przesyłki, według swojego wyłącznego
  uznania (chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej). Przychody z takiej sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na pokrycie wszelkich opłat, kosztów lub wydatków (w tym odsetek) należnych UPS
  w związku z paczką lub przesyłką lub też innych, należnych od nadawcy. Pozostała po odliczeniach kwota zostanie postawiona do dyspozycji nadawcy.
  3.7 UPS zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do otwarcia i sprawdzenia, lub prześwietlenia promieniami rentgenowskimi, w każdej chwili, paczki oddanej UPS w celu świadczenia Usług, chyba że bezwzględnie obowiązujące
  przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Odprawa Celna dla Usług Międzynarodowych
  W przypadku, gdy paczka będąca przedmiotem Usług międzynarodowych wymaga odprawy celnej, nadawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną i dokładną dokumentację w tym celu, ale o ile UPS nie otrzyma innego zlecenia,
  UPS będzie działał w imieniu nadawcy w celu dokonania odprawy celnej. Nadawca wyraża zgodę, aby UPS został uznany za odbiorcę paczki wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego dla przeprowadzenia odprawy celnej.
 9. 5. Zapłata
  5.1 Wynagrodzenie za Usługi jest określone w Przewodniku i o ile nie zostało ono zapłacone przed podjęciem przesyłki, wszystkie opłaty powinny zostać zapłacone w terminie 7 dni od wystawienia faktury lub w innym terminie, jaki nadawca
  lub odbiorca uzgodnił na piśmie z UPS. UPS może zweryfikować deklarowaną wagę i wagę wymiarową oraz wymiary paczek oraz jeżeli przekraczają one w rzeczywistości wartości zadeklarowane, ustalić na tej podstawie uzupełniające
  wynagrodzenie i wystawić stosowną fakturę.
  5.2 Jeżeli: a) UPS jest zobowiązany zapłacić jakiekolwiek podatki, cła lub inne opłaty w imieniu nadawcy, odbiorcy lub osoby trzeciej, b) wybrana opcja rozliczeniowa wskazuje, iż odbiorca lub osoba trzecia jest zobowiązana do zapłaty
  jakiejkolwiek kwoty lub c) jeżeli jakiekolwiek podatki, cła, kary, opłaty lub koszty zostaną nałożone lub poniesione w wyniku jakichkolwiek działań organów celnych lub w wyniku niedostarczenia przez nadawcę lub odbiorcę prawidłowej
  dokumentacji lub zezwoleń, lub pozwoleń wymaganych w związku z Usługami, wtedy w każdym przypadku (bez wpływu na zakres odpowiedzialności kontraktowej nadawcy do dokonania zapłaty) w pierwszej kolejności płatnością obciążony
  zostanie przez UPS odbiorca albo, tam gdzie jest to właściwe – osoba trzecia. Jeżeli UPS nie otrzyma niezwłocznie przedmiotowej kwoty w pełnej wysokości od właściwej osoby, kwota ta zostanie zapłacona przez nadawcę na pierwsze pisemne
  żądanie. Nadawca ponosi solidarną odpowiedzialność z odbiorcą oraz taką osobą trzecią za dokonanie płatności, o których mowa w niniejszym ustępie. W związku z powyższym, UPS nie jest zobowiązany do występowania z roszczeniami
  o zapłatę odrębnie wobec odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. W przypadku wątpliwości, obowiązek wykazania, iż dochodzone kwoty zostały uiszczone spoczywa na nadawcy.
  5.3 Od wszelkich kwot płatnych na rzecz UPS będących należnościami przeterminowanymi będą naliczane odsetki od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić do dnia, w którym UPS otrzyma zapłatę, zarówno przed jak i po wydaniu
  orzeczenia. Ponadto, UPS zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty administracyjnej z tytułu opóźnienia lub zwłoki w zapłacie w wysokości 50 PLN za fakturę. Niezależnie od powyższego, UPS przysługuje prawo żądania naprawienia szkody
  poniesionej z tytułu opóźnienia lub zwłoki na zasadach ogólnych.

  51OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA
  USŁUG UPS
  5.4 Jeżeli nadawca, odbiorca lub inna osoba trzecia nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty zgodnie z niniejszymi warunkami, przepisami prawa lub umową, UPS ma prawo zatrzymać wszystkie paczki takiego nadawcy znajdujące się
  w posiadaniu UPS oraz UPS przysługuje ustawowe prawo zastawu na takich paczkach, które znajdują się w jego posiadaniu albo co do których posiada dokumenty, z których pomocą może nimi rozporządzać, tak długo jak nie otrzyma
  zapłaty w pełnej wysokości, lub może sprzedać taką paczkę i zaliczyć uzyskane środki na zapłatę zadłużenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Wszelkie niezapłacone należności pozostają do zapłaty.
  5.5 Stawki wynagrodzenia UPS za Usługi określone w Przewodniku zostały wyliczone wyłącznie dla Usług dotyczących paczek, których wartość nie przekracza równowartości w lokalnej walucie kwoty 50.000 USD. Jeżeli UPS poweźmie informację,
  iż wykonana Usługa, bez wyraźnej zgody UPS wyrażonej na piśmie, dotyczyła paczki o większej wartości, wówczas poza obowiązującymi stawkami wynagrodzenia i opłatami oraz niezależnie od środków prawnych przysługujących UPS na
  podstawie niniejszych warunków, Usługa taka podlegać będzie dodatkowemu wynagrodzeniu w wysokości stanowiącej równowartości 5% nadwyżki wartości paczki ponad kwotę 50.000 USD.
  6. Zawieszenie Wykonywania Usług
  Jeżeli UPS nie ma możliwości rozpoczęcia lub dalszego wykonywania Usług dotyczących paczki nadawcy z przyczyn leżących poza kontrolą UPS, UPS nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
  umowy z nadawcą, a UPS podejmie wszelkie uzasadnione w danych okolicznościach działania w celu rozpoczęcia lub kontynuowania wykonywania Usług. Przyczyny leżące poza kontrolą UPS to na przykład: zakłócenia w transporcie lotniczym
  lub lądowym spowodowane złą pogodą, pożarem, powódzią, wojną, zamieszkami, działaniami rządu lub innych organów państwowych (w tym, władz celnych) oraz spory pracownicze lub zobowiązania mające wpływ na UPS lub inną stronę.
 10. 7. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy
  Dla określonych usług i miejsc dostaw, UPS oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy zapłaconych tytułem opłat za przewóz. Szczegółowe informacje na temat takiej gwarancji, ogólne warunki znajdujące zastosowanie do objętych nią dostaw oraz
  czasu najpóźniejszego odbioru dla konkretnej usługi i miejsca dostawy zostały podane w Przewodniku oraz na stronach internetowych UPS (http://www.ups.com/), w wersjach obowiązujących na dzień przyjęcia towarów w celu świadczenia Usług
  i mogą zostać również potwierdzone przez właściwe dla nadawcy lokalne Centrum Obsługi Klienta UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność UPS z tytułu gwarancji zwrotu pieniędzy jest ograniczona tylko do tego obowiązku i taka
  gwarancja nie stanowi żadnego zobowiązania ani oświadczenia, że dostawa nastąpi w określonym terminie.
 11. 8. Przesyłka za Pobraniem (COD)
  Dla określonych miejsc dostawy zgodnie z informacjami udzielanymi przez lokalne Biuro Obsługi Klientów UPS, UPS oferuje usługę pobrania płatności przy dostarczeniu przesyłki („COD”) po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Przewodnikiem.
  Jeżeli nadawca zleci taką usługę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień (w szczególności dotyczących wymiany walut), UPS pobierze w imieniu nadawcy kwotę COD określoną w Dowodzie Nadania.
 12. Kwota COD powinna zostać określona w Dowodzie Nadania bądź w EUR bądź w walucie kraju przeznaczenia. Jeżeli którakolwiek z kwot COD wskazanych w Dowodzie Nadania, pobranych od odbiorcy lub zapłaconych nadawcy jest wyrażona
  w różnych walutach, dla celów wymiany zostanie zastosowany kurs wymiany określony przez UPS. UPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyk kursowych.
 13. 8.1 Przyjmowanie gotówki – Jeżeli UPS zlecono w Dowodzie Nadania, wypełnionym zgodnie z właściwymi wytycznymi UPS, pobranie gotówki, UPS pobierze wyłącznie gotówkę w walucie kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota
  gotówki pobieranej przy dostarczeniu w imieniu nadawcy stanowi równowartość w lokalnej walucie kwoty 5.000 USD dla danego odbiorcy dziennie. Niezależnie od powyższego, w przypadku przesyłek COD adresowanych do odbiorców
  znajdujących się we Francji, maksymalna kwota gotówki pobieranej w imieniu nadawcy stanowi równowartość w lokalnej walucie kwoty 750 EUR dla danego odbiorcy dziennie. Ograniczenia mogą dotyczyć również innych krajów,
  zgodnie z właściwym prawem. Szczegółowe informacje dotyczące takich ograniczeń można znaleźć w Przewodniku lub na stronie internetowej UPS pod adresem ww.ups.com.
  Wpisanie przez nadawcę kwoty COD w wysokości przekraczającej kwoty wskazane powyżej jest równoznaczne z upoważnieniem UPS do przyjęcia czeku na całą lub część wpisanej kwoty.
 14. 8.2 Przyjmowanie czeków – Jeżeli w Dowodzie Nadania nie zaznaczono wyraźnie (oraz zgodnie z właściwymi wytycznymi UPS), że UPS jest upoważniony do pobrania wyłącznie gotówki, UPS może przyjąć zapłatę zarówno w gotówce
  (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 8.1), jak również, może przyjąć dowolnego rodzaju czek wystawiony na nadawcę i akceptowany w kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota na jaką może opiewać czek pobierany
  przez UPS, o ile jest to dopuszczalne przez prawo właściwe, nie będzie wyższa od równowartości w złotych kwoty 50.000 USD za paczkę. W przypadku pobierania czeku, UPS może pobrać czek wystawiony zarówno w EUR, jak i w walucie
  kraju przeznaczenia przesyłki.
  8.3 Zapłata pobranych kwot COD. W przypadku, gdy UPS pobierze gotówkę, UPS zapłaci nadawcy jej równowartość w walucie lokalnej kraju, w którym przesyłka została przekazana UPS w celu świadczenia Usług. UPS może, zgodnie z przepisami,
  dokonać takiej zapłaty kwot COD bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany UPS przez nadawcę, bądź poprzez wystawienie czeku na nadawcę.
  Czeki wystawione na nadawcę, bądź przez UPS zgodnie z powyższym postanowieniem, bądź przez odbiorcę i pobrane przez UPS zgodnie z ust. 8.2 zostaną przesłane do nadawcy za pośrednictwem poczty w nierejestrowanej przesyłce
 15. listowej, na ryzyko nadawcy, lub wręczone nadawcy lub innej osobie, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru czeku w imieniu nadawcy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa właściwego.
 16. 8.4 W przypadku nieotrzymania przez nadawcę kwot COD, nadawca jest obowiązany powiadomić o takim fakcie UPS na piśmie w terminie 45 dni od daty dostarczenia odpowiedniej paczki.
  8.5 Nadawca naprawi szkody, jakie UPS może ponieść oraz pokryje wszelkie wydatki UPS i zaspokoi wszelkie roszczenia podniesione przeciwko UPS przez odbiorcę lub osobę trzecią wynikające z niedostarczenia przez UPS paczki z powodu
  niezapłacenia przez odbiorcę kwoty COD w odpowiedniej formie lub w związku z odmową przyjęcia paczki przez odbiorcę.
  8.6 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, odpowiedzialność UPS z tytułu wykonania zobowiązań dotyczących pobieranych kwot jest ograniczona do niższej z następujących kwot: najwyższej kwoty która
  może być pobrana zgodnie z niniejszymi warunkami lub kwoty COD wskazanej w Dowodzie Nadania. Ponadto, kwota COD nie może w żadnym przypadku przewyższać wartości towarów w miejscu ich przeznaczenia, powiększonej
  o odpowiednie wynagrodzenie za przewóz. W celu uchylenia wątpliwości potwierdza się, że wskazanie kwoty COD nie oznacza zadeklarowania wartości przesyłki dla celów wskazanych, w szczególności, w ust. 9.5 i z tego powodu,
  nie ma wpływu na odpowiedzialność UPS za straty, szkody lub z tytułu opóźnienia, utraty lub uszkodzenia dostarczanych towarów.
  UPS nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania lub oszustwa odbiorcy, a w szczególności, za przekazanie podrobionego lub przerobionego czeku, czeku w odniesieniu do którego odmówiono zapłaty, jak również,
 17. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie czeku przez odbiorcę.
 18. 9. Odpowiedzialność
  9.1 Jeżeli UPS powierza podwykonawcy wykonanie usług przewozu lub usług spedycji lub Usług, a Konwencja Warszawska lub Konwencja CMR lub jakiekolwiek przepisy krajowe przyjmujące lub wprowadzające takie konwencje znajdują
  zastosowanie („Zasady Konwencyjne”), lub jeżeli (oraz w zakresie, w jakim) mają zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa danego państwa do takich usług świadczonych przez podwykonawcę, odpowiedzialność
  UPS nie przekroczy odpowiedzialności takiego podwykonawcy jako przewoźnika, operatora lub spedytora określonej w Zasadach Konwencyjnych lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  9.2 We wszystkich przypadkach innych niż przewidziane w ust. 9.1. powyżej, UPS ponosi odpowiedzialność (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej) jedynie za niedołożenie należytej staranności, a do
  odpowiedzialności UPS znajdują zastosowanie wyłącznie niniejsze warunki i odpowiedzialność UPS jest ograniczona do wykazanych szkód, do wysokości nie przekraczającej dla każdej przesyłki zwykłej wartości przesyłki. Nadawca
  i UPS niniejszym potwierdzają, że o ile wyższa wartość nie została zadeklarowana przez nadawcę zgodnie z ust. 9.5. poniżej, zwykła wartość przesyłki będącej przedmiotem Usług krajowych będzie równa kwocie 323 PLN, a przesyłki
  będącej przedmiotem Usług międzynarodowych będzie równa wyższej z następujących dwóch kwot:
  (a) kwocie 323 PLN albo
  (b) kwocie stanowiącą iloczyn pełnych kilogramów przesyłki i równowartości w złotych polskich kwoty 8,33 SDR.
  9.3 UPS nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w tym za opóźnienie w wykonaniu Usług lub za uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki lub paczki.
  9.4 Jeżeli osoba podnosząca roszczenie (lub osoba, od której wywodzi prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się do straty, szkody lub opóźnienia paczki lub przesyłki, odpowiedzialność UPS z tego tytułu
  (ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami) może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczyniania się.
  9.5 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.6, nadawca może uzyskać podwyższenie poziomu odpowiedzialności, w stosunku do tego, który UPS zapewnia zgodnie z ust. 9.2. powyżej lub który może być przewidziany w Zasadach Konwencyjnych
  lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach krajowych. Nadawca może uczynić to poprzez zadeklarowanie wyższej wartości na Dowodzie Nadania oraz uiszczenie dodatkowej opłaty przewidzianej w Przewodniku. Jeżeli nadawca
  zadeklaruje wyższą wartość przesyłki i uiści odpowiednią opłatę, odpowiedzialność UPS będzie ograniczona do wykazanej szkody, w kwocie nie wyższej niż zadeklarowana wartość. Zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym
  przypadku przekroczyć kwot określonych w ust. 3.1 ppkt. (ii).
  9.6 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej, UPS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą
  z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki lub paczki, bez względu na to czy wartość przesyłki została zadeklarowana zgodnie z pkt. 9.5. UPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie.
  9.7 Niedoręczoną przesyłkę uważa się za utraconą z upływem dwunastu miesięcy od jej przewidywanego terminu doręczenia.
  10. Dostawa
  UPS może dostarczyć przesyłkę do odbiorcy określonego w Dowodzie Nadania lub do innej osoby, która oświadcza, że jest upoważniona do odebrania przesyłki w imieniu odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu, co odbiorca
  lub sąsiadów odbiorcy). UPS może wykorzystać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a nadawca zgadza się, że nie będzie podnosił zarzutów przeciwko UPS w związku z opieraniem się przez UPS na wydruku takiego
  potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje, o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej.
 19. O ile Zasady Konwencyjne lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej, UPS nie zaciąga żadnego zobowiązania, w jakichkolwiek warunkach, do zawieszenia świadczenia Usług, przekierowania dostawy
  (zarówno do innego odbiorcy, jak i na inny adres, niż wskazany w Dowodzie Nadania) lub zwrócenia paczki jej nadawcy, a w przypadku gdy UPS powinien był podjąć próbę, ale nie wykonał powyższych czynności, UPS nie będzie ponosił
  odpowiedzialności za wyrządzone w związku z tym szkody.
 20. 11. Ochrona Danych
  Nadawca wyraża zgodę, aby UPS i inne spółki należące do grupy UPS na całym świecie, włącznie ze spółkami działającymi w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym przesyłka została przekazana
  UPS w celu świadczenia Usług, mogły wykorzystywać wszelkie dane dostarczone UPS przez nadawcę, w tym dane stanowiące tajemnicę w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w celu prowadzenia analizy zarządzania, w celu
  monitorowania, zakupu i dostaw materiałów dla klientów, zarządzania rachunkami klientów oraz prowadzenia reklamy usług i produktów oferowanych przez spółki UPS. Nadawcy przysługują określone uprawnienia wynikające z przepisów prawa
  (wykonywalne w drodze skontaktowania się z UPS) do wglądu, poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania do celów marketingu bezpośredniego, a także usunięcia danych osobowych nadawcy, które znajdują się w posiadaniu UPS.
 21. 12. Procedura Zgłaszania Roszczeń – Przedawnienie
  Wszelkie roszczenia przeciwko UPS muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy towary, bądź zostały oddane do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinny zostać oddane do dyspozycji takiej osoby. Ponadto, roszczenia z tytułu świadczenia
  Usług przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na prawa, jakie przysługują nadawcy zgodnie z Przepisami Konwencyjnymi lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 22. 13. Całość Porozumienia. Rozdzielność Postanowień Umowy.
  Zamiarem UPS jest, aby wszystkie postanowienia umowy pomiędzy UPS a nadawcą były zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Przewodniku. Jeżeli nadawca wyraża wolę opierania się na jakichkolwiek modyfikacjach niniejszych warunków,
  powinien upewnić się, że zostały one sporządzone na piśmie i, że zostały podpisane przez nadawcę oraz w imieniu UPS przed przyjęciem przesyłki w celu świadczenia Usług przez UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, nadawca i UPS niniejszym
  potwierdzają, że żadne ogólne warunki wydane przez nadawcę nie znajdą zastosowania do niniejszej umowy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie jakichkolwiek
  innych postanowień niniejszych warunków. UPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszych warunków w każdym czasie, według swego uznania.
 23. 14. Prawo Właściwe
  Niniejsze warunki podlegają prawu kraju w którym przesyłka została przekazana UPS w celu realizacji Usług.
  REV. 01/09
  biuro@paczki-europa.pl  www.paczki-europa.pl polecamy